Регионален екип за подкрепа

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ на децата и учениците със специални образователни потребности

В състава на екипа се включват ресурсни учители, специални педагози, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15 септември и работи през цялата учебна година; Основните функции на РЕПЛР са:

  • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището; 
  • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
  • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
  • Извършва оценка за насочване за обучение в специални училища;
  • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
  • Предоставя методическа подкрепа;
  • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
  • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.