За Нас | РЦПППО Област Перник

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Перник се помещава в две крила на първи етаж на сграда, намираща се в центъра на града. Има подходяща архитектурна среда и удобен градски и междуселищен транспорт. Центърът се намира в близост до учебните заведения и детски градини на територията на гр. Перник, общинските и областните структури, дирекция „Социално подпомагане“ и РУО. Местоположението му улеснява работата на екипа в междуинституционалните дейности, свързани с приобщаващото образование.

Регионалният център разполага с действащи, обзаведени и обезпечени с материали кабинет на психолога, кабинет на логопеда и две специализирани зали- зала за ерготерапия и сензорна интеграция, и зала за психомоторна релация.

Педагогическите специалисти- ресурсни учители, психолози, логопеди от секторите „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ и „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ и ерготерапевта осигурават допълнителна подкрепа, извършват функционална оценка и методически подпомагат учители, директори, родители, деца и ученици на територията на област Перник.

Като специализирано звено, осъществяващо държавната политика в областта на приобщаващото образование, РЦПППО-област Перник има и координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в област Перник.