Насочване след седми и десети клас

Насочване след 7 и 10 клас

ъзможностите за продължаване на обучението на ученици със специални образователни потребности, които са завършили седми и десети клас с удостоверение са регламентирани в няколко нормативни текста:

Закон за предучилищното и училищно образование:

Чл. 145, ал. 6: „Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в училище по Чл. 142, ал. 3, т. 1 при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.“

Чл. 142, ал. 3, т. 1: „Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас.

Чл. 190, ал. 3, т. 7: Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие „информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас“.

Наредба за приобщаващото образование:

Чл. 140. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

(2) За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 3 до 21 май следните документи:

1.Заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;

2.Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

3.Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

4.Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

(3) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изисква служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученикът, документ за одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и плана за подкрепа на ученика.

Чл. 142. (1) Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование прави преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на учениците за продължаване на обучението им в профили или в специалности от професии.

(2) Въз основа на документите регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изготвя мотивирано становище за насочване на съответния ученик в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием за областта.

(3) Становището по ал. 2 съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда при необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.

Заявление за насочване - изтегли образец

Редът за приемане на документи е следният:

  • Горепосочените документи се предоставят за вписване във входящия дневник на РЦПППО- Смолян.
  • Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище.
  • Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.
  • Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – Смолян към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

След 21 май на съответната учебна година документи не се приемат!