ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ от РЦПППО-ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО:

1.       Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията.

2.       Работа с деца и ученици в различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: с.Белащица, обл.Пловдив; ЧАСТИЧНО ПРИСЪСТВЕНО
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

16.01.2024 Г.- 18.01.2024 Г. – ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

19.01.2024 Г.- 31.01.2024 Г. НЕПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ/ ПОДГОТОВКА НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

НАИМЕНОВАНИЕ НА

ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

ЦЕНТЪР ЩАСТИЕ ЕООД
БРОЙ УЧАСТНИЦИ: 20

 

 

 

Програма-график за обучение

 

Възложител: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Перник


Теми на обучението:
1. Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията. – 1 квал. кредит
2. Работа с деца и ученици в различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др. – 1 квал. кредит
Общо 2 квал. кредита.
Брой участници в обучението: 20 бр.
Форма на обучение – частично присъствена: 16 часа присъствени и 16 часа неприсъствени
Методи на обучение: лекция, презентация, практически упражнения, задачи
Лектор: Надежда Маркова
Място на провеждане на обучението: СПА КОМПЛЕКС „АЛКЕМИСТ“ – с. Белащица
Период на обучение: 16-31.01.2024 г.
16-18.01.2024 г. – присъствена форма
19-31.01.2024 г. – неприсъствена форма
Продължителност на обучението: 32 академични часа
Брой квалификационни кредити: 2
Начин на завършване на обучението: с практическа задача

Анотация на тема 1:
Име на програмата: Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията.
Кратко описание: Програмата е насочена към усвояване на знания и умения за разпознаване, превенция и интервенция на проявите на агресия, насилие и тормоз в образователните институции. Фокусирът е върху сериозна теоретична обосновка формте на агресия, тормоз и насилие сред подрастващите, защото само чрез нея обучаващите биха различавали безпогрешно различните прояви. Втората част на обучението е посветена на факторите, допринасящи формирането на агресивно поведение; дава ключови компетенции за оценка на риска от насилие. Дават се многобройни практически методи за интервенция на агресията в училище и детската градина. е насочена към усвояване на знания и умения за разпознаване, превенция и интервенция на проявите на агресия, насилие и тормоз в образователните институции. Втората част на обучението е посветена на факторите, допринасящи формирането на агресивно поведение; дава ключови компетенции за оценка на риска от насилие. Обучението е теоретично и практично насочено и предлага работещи стратегии за превенция и интервенция на агресията и тормоза в училище и детската градина. Предложената учебна програма съдържа следните основни теми: 1. Определения за агресия, насилие и тормз: • статистика • устойчивост • видове агресивно поведение • форми на насилие • агресия и преследвани цели 2. Разпознаване на агресията и тормоза 3. Последици от тормоза 4. Фактори за развитие на агресивното поведение 5. Инструменти за оценка на насилието 6. Интервенция срещу тормоза.

Предложената учебна програма съдържа следните основни теми:

1. Определения за агресия, насилие и тормз:
• статистика
• устойчивост
• видове агресивно поведение
• форми на насилие
• агресия и преследвани цели

2. Разпознаване на агресията и тормоза
3. Последици от тормоза
4. Фактори за развитие на агресивното поведение
5. Инструменти за оценка на насилието 6. Интервенция срещу тормоза.

Анотация на тема 2:

Име на програмата: Работа с деца и ученици с различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.
Кратко описание: В съвременното училище и детска градина ежедневната работа с деца и ученици с различаващо се от нормата поведение, създава предизвикателства за педагогическите специалисти с особен интензитет. Често отсъства възможността за цялостен, екипен подход поради незаинтересованост на родителите и/или липса на подпомагащи специалисти. Квалификационният тренинг дава конкретни познания за развитие на комуникативна компетентност, изразена в добре развити умения и нагласи за работа в екип. Обезпечава педагогическите специалисти с познания за типологията на различното поведение. Способ за отчитане на дефицитите и капацитетите във възможностите на децата и учениците. Предлагат се иновативни методи за повлияване на развитието на подрастващите, основани на поведенческа терапия, групови арт технологии и много други. Предлагат се методи за отчитане на постигнат напредък и набелязване на предстоящи цели.

График за 16.01.2024 г.

14:00– 16.00 Начало – презентация на тема: „Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията.“
16:00– 19:00 Практически казуси по темата – дискусия в голяма група
19.00 Край

График за 17.01.2024 г.

09:00– 12.00 Обобщение на тема: „Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията.“. Възлагане на курсови задачи.
12.00 - 13.00 Почивка за обяд
13.00 – 15.00 Начало – презентация на тема: „Работа с деца и ученици с различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.“
15.00 – 15.15 – Почивка
15.15 – 17.15 – Дискусия в малки групи на казуси от практиката.
18.15 Край

График за 18.01.2024 г.

10:00– 11.30 Обобщение на тема: „Работа с деца и ученици с различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.“. Възлагане на курсови задачи.
11.30-11.45 Почивка
11.45 – 13.15 Обобщение, дискусия и обратна връзка.
13.15 Край

Цели на програмата:
Целта на програмата за подготовка на педагогическите специалисти е да надгради теоретичните и практически знания и да формира умения за работа с педагогическите методики и инструменти:
Форми на обучение:
Присъствена и самостоятелна форма на обучение.
Методи на обучение:
• Присъствено обучение – 16 академични час

• Самостоятелна подготовка – 16 академични часа;
• Място на провеждане – в зала, съответстваща на целите и формата на обучение.
Индикатори за очакваните резултати от обучението:
• Да може да прилага иновативни методи за подобряване на комуникацията;
• Да познава понятията „агресия“; „насилие“; „превенция на агресията“; „различаващо се от нормата поведение“; „аутизъм“; „противообществени прояви“
• Да може да изгражда стратегии за работа с родителите;
• Да може да идентифицира и разрешава междуличностни конфликти;
• Да може да проявява емпатия при работа с деца с различаващо се от нормата поведение;
• Да може да се изразява чрез образни средства и да формулира проблеми;
• Да може да изработва креативни и нестандартни решения;
• Да може да създава позитивна педагогическа среда.
Продължителност на обучението и брой часове:
Срок на обучението 32 академични часа.

Съдържание

Тематично съдържание Учебни часове
Общо Теория Практика
1. Определения за агресия, насилие и тормоз. 2 1 1
2. Разпознаване на агресията и тормоза. 2 1 1
3.

Изграждане на стратегии за работа с

родителите в случай на деца с агресивно поведение.

2 1 1
4. Идентифициране и разрешаване на конфликти. Превенция на агресията. 2 1 1
5. Определения за аутизъм и различаващо се от нормата поведение 2 1 1
6. Емпатия в работата с деца с различаващо се от нормата поведение 2 1 1
7.

Креативни и нестандартни

решения в работата с деца с различаващо се от нормата поведение.

2 1 1
8.

Създаване на позитивна педагогическа среда.

2 1 1
9. Самостоятелна работа 16 0 16
32 8 24

Брой квалификационни кредити:
2 (два) квалификационни кредита.
Завършване на обучението:
Успешно преминалите обучение получават документ, който удостоверява броя на получените квалификационни кредити.

Адрес

гр. Перник, кв. Христо Смирненски, бл. 4, П.К. 2300
Тел.: 076 607 181
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.